Del av Bergkvara 6:1 (bostäder)

Vi gör en ny detaljplan för en del av fastigheten Bergkvara 6:1 i stadsdelen Räppe.

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2018-12-10.

Sammanfattning

Växjö tillhör de delar av landet som har bostadsbrist. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för byggnation av bostäder i anslutning till befintlig villabebyggelse i Räppe, i ett område som inte är detaljplanelagt idag.

Den aktuella marken för byggnation ingår i riksintresset för kulturmiljö Bergkvara (planområdet
omfattar ca 1 % av riksintressets yta). Planförslaget har utformats med hänsyn till strandskyddet
(som också utgör industrizon i riksintresset) samt övriga delar av riksintresset, som den gamla
landsvägens sträckning mot Växjö och stenbron vid Örsled. Bergkvara gods, kvarnen, spåren av
vattenkraftsutnyttjande vid Mörrumsån och Räppegölen m.m. ligger utanför planområdet.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering