Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet (områdets västra del)

Detaljplan för de två västligaste kvarteren i Södra stationsområdet i Växjö Centrum vann laga kraft 2014-01-27.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att utveckla stadens mest centrala mark bland annat genom att uppföra en tät och blandad stadsbebyggelse, till form och innehåll. Syftet med bebyggelsen är att också ge möjlighet för fler människor att kunna bo och arbeta i stadens centrum.

Denna detaljplan innefattar de två västligaste kvarteren i detaljplanen för Växjö 10:15 m.fl. (Södra stationsområdet), plan-nr. 0780K-P12/5, som vann laga kraft 2012-05-15. Dessa två kvarter undantogs från antagandebeslutet på grund av att förutsättningar för exploateringsavtal för planens genomförande inte var uppfyllda för dessa kvarter vid tidpunkten för beslutet.

Nu är en uppgörelse om ekonomi med underskrivet exploateringsavtal klar mellan kommunen och berörd fastighetsägare/byggherre. Resterande delar av planen (de två västliga kvarteren) har därmed antagits och vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen nedan.

En ny plankarta har tagits fram som gäller de berörda kvarteren. I övrigt sker inga ändringar av planförslaget.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering