Solvändan 2

Vi har tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Solvändan 2 på Högstorp i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2021-11-23.

Detaljplanengör det möjligt att bygga bostäder inom del av fastigheten. Planförslaget säkerställer också en passage för allmänheten mellan Åbovägen och Åboskogen. Området angörs från Åbovägen och angränsar till Högstorp skola.

Förslaget möjliggör för bostadsbebyggelse i 2-6 våningar. Med lägre bebyggelse, max 2 våningar, mot Åbovägen. Längre in på fastigheten tillåts högre bebyggelse upp till 6 våningar. Förslaget kan möjliggöra 50-100 nya bostäder, beroende på vilken typ av hus och lägenheter som byggs.

Senast uppdaterad: 13 december 2021