Ekesås 1:1

Vi har arbetat fram en ny detaljplan för fastigheten Ekesås 1:1, Sandsbro. Planen vann laga kraft 2015-07-16.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att säkerställa användningen av naturmarken inför en eventuell framtida försäljning. Ingen bebyggelse tillåts inom planområdet.
Fastighetsägaren till Ekesås 1:1 begärde planläggning av denna del för att kunna komplettera tidigare intilliggande plan vars syfte är bostadsändamål.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer