Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Södra stationsområdet, centrum

En detaljplan har tagits fram för Södra stationsområdet, i Växjö centrum. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-04-17 och vann laga kraft 2012-05-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att utveckla stadens mest centrala mark bland annat genom att uppföra en tät och blandad stadsbebyggelse, till form och innehåll. Syftet med bebyggelsen är att också ge möjlighet för fler människor att kunna bo och arbeta i stadens centrum.

Etablering av World Trade Center (WTC) i en byggnad upp till 9 våningar samt en ny angöringsplats från Söder till bangårdsområdet och resecentrum prövas också i detaljplanen.

Cirka 700 parkeringsplatser i parkeringsgarage kommer att skapas inom planområdet. Kopplingen mellan centrum och Söder förstärks och underlättas genom en ny gång- och cykelbro över järnvägen i Vallgatans förlängning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer