Södra stationsområdet, centrum

Vi har tagit fram en detaljplan för södra stationsområdet, i Växjö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2012-05-15.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla stadens centrala mark bland annat genom att bygga en tät och blandad stadsbebyggelse, till form och innehåll. Syftet med bebyggelsen är att också att ge möjlighet för fler människor att kunna bo och arbeta i stadens centrum.

Etablering av World Trade Center (WTC) i en byggnad upp till 9 våningar samt en ny angöringsplats från Söder till bangårdsområdet och resecentrum finns också i detaljplanen.

Cirka 700 parkeringsplatser i parkeringsgarage kommer att skapas inom planområdet. Kopplingen mellan centrum och Söder förstärks och underlättas genom en ny gång- och cykelbro över järnvägen i Vallgatans förlängning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer