Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg i Växjö. Detalplanen vann laga kraft 2010-11-18.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ut Vikaholm i form av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022