Skärpiplärkan 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Skärpiplärkan 1 i Sandsbro. Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-22.

Fastigheten planlades 2014 för att då möjliggöra bostäder och handel. De bullerregler
som då gällde, innebar att det blev svårt att bebygga området när detaljplanen skulle
genomföras utan omfattande och kostsamma bullerskydd. Syftet med att ändra planen
var att planlägga området för bostäder och centrumändamål i upp till tre våningar. De idag gällande bullerreglerna innebär att området kan utformas på annat sätt än vad som
tidigare var möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer