Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Skatan 12, Dalbo centrum

Vi har arbetat fram en ny detaljplan för fastigheten Skatan 12, Dalbo centrum i Araby. Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2016-10-27 och vann därefter laga kraft 2016-11-24.

Sammanfattning

Syftet med den nya detaljplanen för Skatan 12 med flera i Dalbo centrum är att förnya och utveckla detta stadsdelscentrum bland annat genom att bygga fler bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. En ny torgplats längs med Mörners väg kan skapas med hjälp av bland annat nya hus som får byggas. Befintligt gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning, som redan är vältrafikerat och viktigt att utveckla och säkerställa, blir en naturlig del av den nya torgplatsen. Syftet är också att se över Mörners väg och angöringar för bland annat biltrafiken till Dalbo Centrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer