Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 10:56 med flera, (Bäckaslöv etapp II)

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Växjö 10:56 med flera (Bäckaslöv etapp II) i Regementsstaden. Planförslaget har vunnit laga kraft 2017-09-26.

Sammanfattning

Bäckaslöv är en del av en långsiktig vision att förädla marken längs med järnvägen från Växjösjön i Växjö centrum ut till Norra Bergundasjön.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en helt ny stadsdel med en variation av såväl bostäder som lokaler för verksamheter, vård, idrott och undervisning. En tät och mångfunktionell stad som möter Bokhultets naturreservat i söder. Syftet är även att skapa ändamålsenliga förbindelser över/under järnvägen för både gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik.

Den tätare bebyggelsen grupperas kring ett centralt stråk söder om järnvägen som förbinder Markenterivägens västra del med Söderleden. Söder om den tätare bebyggelsen behålls ett större grönstråk som sträcker sig genom hela området i öst-västlig riktning. Mellan grönstråket och Bokhultet planeras för en glesare bebyggelse för att möta de naturvärden som finns där.

MKB och tillståndsprövning enligt Miljöbalken

Då genomförandet av detaljplanen bedöms kunna riskera att medföra betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Närheten till Bokhultets naturreservat (Natura 2000) gör att en särskild tillståndsprövning enligt 7 kap Miljöbalken krävs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer