Växjö 9:34 (Norrastugan)

Växjö kommun har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 9:34 i stadsdelen Norremark i Växjö. Planen vann laga kraft 2020-11-17.

Sammanfattning

Kommunen har brist på verksamhetsmark och efterfrågan på fler tomter inom
Norremark är stor. Detaljplanens syfte är därför att skapa fler tomter för
verksamheter med liten omgivningspåverkan. Inom planområdet finns det en gammal värdefull tallskog. Detaljplanens syfte är därför också att säkerställa att den skyddsvärda tallskogen förblir skyddad i detaljplan som naturområde. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021
Växjö växer