Växjö 9:34 (Norrastugan)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 9:34 på Norremark i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2020-11-17.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa fler tomter för verksamheter med liten påverkan på omgivningen. Kommunen har brist på verksamhetsmark och efterfrågan på fler tomter inom Norremark är stor.

Inom planområdet finns det en gammal värdefull tallskog. Detaljplanens syfte var därför också att säkerställa att den skyddsvärda tallskogen förblir skyddad i detaljplan som naturområde.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023