Stjärnvik 15:35, Tävelsås skola

Vi har gjort en ändring av detaljplanen för Stjärnvik 15:35, Tävelsås skola i Växjö kommun. Planförslaget vann laga kraft 2015-09-22.

Sammanfattning

Ändringen syftar till att anpassa byggrätten till den flexibilitet skolan behöver för att hitta lämpliga lösningar för skolfrågor. I den tidigare gällande detaljplanen fanns en välavgränsad byggrätt både i höjd och gränsdragning. Största bruttoarea utgjorde ett hinder för områdets flexibilitet och har därför i denna planändring tagits bort. Övriga planbestämmelser i form av markanvändning och yta för byggrätt med mera i gällande plan har inte ändrats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer