Ingelstad 16:8, Ingelstad

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:8 i Ingelstad. Detaljplanen fick laga kraft 2015-05-18.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla befintlig verksamhet, som idag finns i kvarnbyggnaden. Genom planläggningen blev det möjligt att använda byggnaden för bostads- och centrumändamål vilket tillåter bland annat café, restaurang, handel, kontor, vandrarhem, bostäder och mindre verksamheter. Inom området för camping får även att mindre stugor byggas. Området närmast Skyeån är planlagt som naturmark.

Området är utpekat som LIS-område i kommunens tillägg till översiktsplanen; Landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022