Rinkaby 3:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplanen vann laga kraft 2020-12-15.

Detaljplanen gör det möjligt att stycka av tomter för bostadsändamål inom planområdet.

Planen handlades med standardförfarande under samrådet men ändras till utökat förfarande inför granskningen då detaljplanen inte bedöms följa nuvarande översiktsplan. För utökat förfarande ska granskningstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms inte vara förenligt med nuvarande översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer