Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Öjaby 28:1 med flera

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 28:1 med flera norr om Öjaby. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-10-12.

Sammanfattning

Planens syfte är att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistikföretag och andra företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen.

Planområdet omfattar mark som ligger öster och norr om Växjö flygplats. Idag finns en företagsetablering i detta område, avsikten är att möjliggöra för ännu fler verksamheter i området. Området är dock inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet eller annan markanvändning som kan försvåra flygplatsens verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer