Växjö 7:44 m.fl. (områdesbestämmelser Hagavik)

Vi har gjort ändringar i områdesbestämmelserna för Hagaviksområdet. Planhandlingen med de nya bestämmeslserna är färdigställd och vann laga kraft 2014-06-26.

Sammanfattning

Syftet med ändringarna i områdesbestämmelserna är att, i avvaktan på en eventuell framtida detaljplaneläggning och kommunal VA-utbyggnad, ge fastighetsägare i Hagavik möjligheten att inom vissa ramar kunna utveckla sina fastigheter. Det innebär att fastighetsägare exempelvis ska kunna göra vissa byggnationer och installera VA m.m. förutsatt att hantering av vatten och avlopp till huset kan lösas tillfredställande.

De nya byggnadsbestämmelserna innebär kortfattat att, under förutsättning att fastighetens vatten-/avloppslösning är godkänd, får huvudbyggnad ha en så kallad bruttoarea på 125 m2 och gårdsbyggnad får vara 35 m2. Bruttoarea avser samtliga våningsplans sammanlagda yta.

I rutan nedan kan du läsa handlingen med de nya ändrade områdesbestämmelserna. Bland dokumenten finner du även de gamla områdesbestämmelserna som alltså nu delvis blivit ändrade.

Hagavik är ett av Växjö kommuns utpekade stadsutvecklingsområden. Läs mer om stadsutvecklingsområde Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering