Växjö 9:34 (Norrastugan)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 9:34 i stadsdelen Norremark.

Planförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2017-06-22.

Sammanfattning

Syftet med att planlägga området är att skapa förutsättningar för att förtäta befintligt verksamhetsområde med nya verksamhetstomter och ändra markanvändningen för befintlig förskola från idrottsändamål till skoländamål.

Efter samrådet togs en miljökonsekvensbedömning fram för området som redovisar att större delen av området för verksamheter har stora naturvärden, medan området för skola har lägre naturvärden och föreslagen markanvändning bedöms därmed inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Stadsbyggnadskontoret valde på grund av resultaten att dela upp detaljplanen i två planer/delar - del 1 detaljplan för Norrastugan 2, respektive del 2 detaljplan för Växjö 9:34, Norrastugan.

Handlingar rörande del 1 kan hittas på sidan för detaljplanen Norrastugan 2. Granskningshandlingar för del 2 kommer framöver att läggas upp i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Trafik och stadsplanering