Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Växjö 9:34 (Norrastugan) (Norrastugan)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 9:34, Norremark.

Planförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2017-06-22.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att förtäta befintligt verksamhetsområde med nya verksamhetstomter och ändra markanvändningen för befintlig förskola från idrottsändamål till skoländamål samt att säkerställa skolans behov av mark för utemiljö.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering