Växjö 9:34 (Norrastugan)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 9:34 i stadsdelen Norremark.

Planförslaget är ute för granskning till och med 2019-05-15.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar att förtäta befintligt verksamhetsområde med nya verksamhetstomter.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under perioden 2017-05-08 till och med 2017-06-22. Efter samrådet har detaljplanen delats upp i två delar En miljökonsekvensbedömning (MKB) har tagits fram sam en kompletterande bilaga efter fynd av orkidén Knärot. En naturinventering har också utförts.

Utifrån dessa dokument har detaljplanen ändrats och ställs därför ut på granskning. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns framtagen av konsulten EnviroPlanning AB där miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivs närmare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Trafik och stadsplanering